فروش سود پرک نیروکلر- گوهر – کلرپارس

سود پرک
بسته بندی در کیسه های 25 کیلویی
نام های دیگر : هیدروکسید سدیم , سود جامد پرک , کاستیک سودا , سود کاستیک
سود پرک , سود جامد پرک , هیدروکسید سدیم ,
مشاهده آگهی: فروش سود پرک نیروکلر- گوهر – کلرپارس